ประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและจัดทำทะเบียนผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานศาลยุติธรรม (ครั้งที่ ๒)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการพิจารณาเพื่อขึ้นบัญชีและจัดทำทะเบียนสำหรับผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงานศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิส่งเอกสารและหลักฐานเพื่อขึ้นบัญชีและจัดทำทะเบียนสำหรับผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานศาลยุติธรรม (ครั้งที่ ๒)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้มีสิทธิส่งเอกสารและหลักฐานเพื่อขึ้นบัญชีและจัดทำทะเบียนสำหรับผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อขึ้นบัญชีและจัดทำทะเบียนสำหรับผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

คลิกเพื่อดาวน์โหลด แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลในใบสมัคร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติงาน ในสำนักงานศาลยุติธรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติงาน ในสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติงาน ในสำนักงานศาลยุติธรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติงานในสำนักงานศาลยุติธรรม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ข้อปฏิบัติในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สิ่งที่ต้องเตรียมในวันทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน การแต่งกายวันสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน การแต่งกายในวันทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติงานในสำนักงานศาลยุติธรรม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แนบท้ายรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค.
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติงาน ในสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิส่งเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติงาน ในสำนักงานศาลยุติธรรม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แนบท้ายรายชื่อผู้มีสิทธิส่งเอกสาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารและหลักฐานที่ต้องส่ง 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดการส่งเอกสาร
คลิกเพื่อดาวน์โหลด แบบคำร้องข้อมแก้ไขข้อมูลในใบสมัคร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติงาน ในสำนักงานศาลยุติธรรม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติงาน (สอบทั้งภาค ก. และภาค ข.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติงาน (สอบเฉพาะภาค ข.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติงาน ในสำนักงานศาลยุติธรรม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตารางแสดงกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน และเอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นเพื่อใช้ในการตรวจสอบ คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติงาน ในสำนักงานศาลยุติธรรม 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดการที่ควรทราบ การสอบแข่งขันตำแหน่งเจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แผนผังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติงาน ในสำนักงานศาลยุติธรรม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน พระราชบัญญัติ เจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ. ๒๕๖๒
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ. ๒๕๖๒