ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและจัดทำทะเบียนผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานศาลยุติธรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและจัดทำทะเบียนผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานศาลยุติธรรม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการตำแหน่ง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาเพื่อขึ้นบัญชีเเละจัดทำทะเบียนสำหรับผู้สอบผ่าน ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2562 ของสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิส่งเอกสารเพื่อขึ้นบัญชีและจัดทำทะเบียนสำหรับผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 ของสำนักงานศาลยุติธรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการพิจารณาเพื่อขึ้นบัญชีเเละจัดทำทะเบียนสำหรับผู้สอบผ่าน ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2562 ของสำนักงานศาลยุติธรรม  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิส่งเอกสารเพื่อขึ้นบัญชีและจัดทำทะเบียนสำหรับผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 ของสำนักงานศาลยุติธรรม  

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้มีสิทธิส่งเอกสารเพื่อขึ้นบัญชีและจัดทำทะเบียนสำหรับผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติ ฯ

คลิกดาวน์โหลด แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลในใบสมัคร
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ (เพิ่มเติม) และยกเลิกรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ (เพิ่มเติม) และยกเลิกรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค. ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ


ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตารางแสดงกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ในสำนักงานยุติธรรมเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิส่งเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ในสำนักงานยุติธรรมเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิส่งเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป
                และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลในใบสมัคร
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานศาลยุติธรรม และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานศาลยุติธรรม และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  1. แนบท้ายรายชื่อผู้สมัครสอบ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (สอบภาค ก. และ ข.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  2. แนบท้ายรายชื่อผู้สมัครสอบ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (สอบเฉพาะภาค ข.)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  3. แนบท้ายรายชื่อผู้สมัครสอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ (สอบภาค ก. และ ข.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  4. แนบท้ายรายชื่อผู้สมัครสอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ (สอบเฉพาะภาค ข.)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 5. ตารางกำหนดวัน เวลา และสถานที่ (ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 6. ตารางกำหนดวัน เวลา และสถานที่ (ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  7. ระเบียบการสอบแข่งขัน ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ

คลิกดาวน์โหลด แผนที่การเดินทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คลิกดาวน์โหลด แผนที่การเดินทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คลิกดาวน์โหลด แผนที่การเดินทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน
คลิกดาวน์โหลด แผนที่การเดินทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสำนักงานศาลยุติธรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสำนักงานศาลยุติธรรม