ประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ในสำนักงานยุติธรรมเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิส่งเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ในสำนักงานยุติธรรมเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิส่งเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป
                และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลในใบสมัคร
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานศาลยุติธรรม และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานศาลยุติธรรม และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  1. แนบท้ายรายชื่อผู้สมัครสอบ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (สอบภาค ก. และ ข.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  2. แนบท้ายรายชื่อผู้สมัครสอบ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (สอบเฉพาะภาค ข.)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  3. แนบท้ายรายชื่อผู้สมัครสอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ (สอบภาค ก. และ ข.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  4. แนบท้ายรายชื่อผู้สมัครสอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ (สอบเฉพาะภาค ข.)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 5. ตารางกำหนดวัน เวลา และสถานที่ (ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 6. ตารางกำหนดวัน เวลา และสถานที่ (ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  7. ระเบียบการสอบแข่งขัน ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ

คลิกดาวน์โหลด แผนที่การเดินทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คลิกดาวน์โหลด แผนที่การเดินทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คลิกดาวน์โหลด แผนที่การเดินทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน
คลิกดาวน์โหลด แผนที่การเดินทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสำนักงานศาลยุติธรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสำนักงานศาลยุติธรรม